Gizlilik

Dun & Bradstreet Türkiye, müşterilerinin talepleri doğrultusunda ürünlerin ve hizmetlerin teslimatlarını internet aracılığıyla artık eskiye oranla daha hızlı ve etkin bir şekilde yapabilmektedir. Bilginin serbest dolaşımı, veri koruması menfaatleri karşısında dengelenmeli ve Dun & Bradstreet Türkiye adil bir dengenin iyi bir iş anlayışı sağlayacağına inanmaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası, Dun & Bradstreet Türkiye'nin İnternet web sitesi olan www.dnbturkey.com’a uygulanan gizlilik politikalarını ifade etmektedir.

Web Sitesi Veri Toplama Uygulamaları

Dun & Bradstreet Türkiye'nin web sitesini ziyaret eden ziyaretçiden, hiçbir şahsi kimlik bilgisini ifşa etmesi istenmemektedir. Şirketimiz ziyaretçiler hakkında dolaylı olarak; standart internet günlüğü, IP adresi, hangi internet sunucusunun kullanıldığı (örn. Netscape) ve ziyaretçinin siteye girdiği internet sitesinin adı (örn.www.yourcompany.com ya da www.youruniversity.edu) üzerinden bazı bilgiler toplamaktadır. Bu bilgiler genellikle bir bütün olarak web sitemizin yönetiminde ya da gelişiminde kullanılmaktadır. Bazı veriler bireysel olarak izlenebilir olsa da Şirketimiz, internet sitemizin uygunsuz biçimde kullanılması hali dışında, ziyaretçileri tespit etmeye çalışmaz.

Bazı mevcut müşteriler web sitemize daha önceden belirlenmiş ID'ler ve şifreler ile girmektedir. Web sitemize kaydolan diğer kişilerden ise isim, posta ve e-mail adresi ve telefon numaraları gibi standart iletişim bilgilerini sağlamaları istenmektedir.

Kullanıcılara, web sitemiz aracılığıyla,  ilgilendikleri Dun & Bradstreet ürünleri ve hizmetleri hakkında satış veya promosyon bilgilerini alabilmeleri için fırsatlar sunmaktayız. Kabul eden kullanıcılara, söz konusu ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek için kullanılmak üzere iletişim bilgilerini (isim, posta adresi, e-mail adresi, telefon ve fax numarası) sağlaması istenebilmektedir.

Çerezler

Zaman zaman, çerez adı verilen ve bilgisayarınızda giriş ya da diğer bilgileri saklamaya yarayan bir internet donanımı kullanmaktayız. Çerez, bir web sitesinin bilgisayarınızın sabit diskine aktardığı bir miktar bilgidir. Şirketimiz çerezleri erişiminizi kolaylaştırmak ve hizmetlerimizi sizin ihtiyaç ve ilgilerinize uyarlamak için kullanmaktayız. Bazı hizmetler bakımından kullanıcılarımıza, bir çerez içinde saklanmış bir ID ya da şifre edinme seçeneğini önermekteyiz ki bu sayede siteye geri dönüş yaptığınız zaman tekrar giriş yapmanız gerekmemektedir. Çerezlerin içinde kredi kartı numaraları saklanmamaktadır. Dun & Bradstreet tarafından kurulmuş olan bir çerezi diğer internet siteleri okuyamamakta ve sizin bilgisayarınıza diğer siteler tarafından yazılmış çerezler de Şirketimiz tarafından okunamamaktadır. Birçok internet sunucusu çerezleri kabul etmek için kurulmuştur. Kullanıcılar çerezleri reddetmek için sunucuları ayarlayabilir ve web sitemizi kullanmaya devam edebilirler ancak bu durumda erişim daha yavaş ve daha az kullanışlı olabilmektedir.

Kullanım, İfşa ve Seçim

Şahsi – kimlik bilgileri aşağıda belirlendiği şekilde kullanılır ve ifşa edilir:

Dun & Bradstreet Türkiye şahsi kimlik bilgilerini kayıtlı kullanıcılardan ticari işlemleri tamamlamak, ürünler ve hizmetler için verilmiş olan siparişleri yerine getirmek ve teyit etmek, bireysel hesapları yönetmek, D&B veritabanını güncellemek, müşteri destek hizmetleri sağlamak ve yasal düzenlemelere uymak için toplamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca

Genel Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Crif Enformasyon Derecelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (Dun & Bradstreet Türkiye'nin temsilcisi “Crif” veya “Şirket”) olarak, elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Crif, bilgi çözümleri, karar destek sistemleri, dış kaynak hizmetleri ana faaliyetleri kapsamında sağladığı kredi bilgi ürünleri, hizmetleri ve çözümleri ile 50’den fazla ülkede 6.300’ün üzerinde banka, kredi birliği, finansal ve finansal olmayan kuruluşa hizmet vermektedir. Daha detaylı bilgiye internet sitemizden (www.crif.com.tr) ulaşabilirsiniz.

  1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Crif tarafından sunulan hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirketimiz faaliyetlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve denetlenmesi, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve Şirketimiz ve Şirketimizin bağlı bulunduğu Crif İtalya ve diğer grup şirketlerinin politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi, taleplerin takibi, bilgi ve veri güvenliğinin temini, bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, eğitim, seminer ve etkinlik vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi, Şirketimizin ziyaret edilmesi halinde güvenliğin tesisi amacıyla kamera kayıtlarının alınması ve ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik gerekli kayıt işlemlerinin yürütülmesi, Şirketimiz internet ağına bağlanılması halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan log kayıtlarının tutulması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere kimlik, iletişim, görsel verileriniz ve dijital iz verileriniz işlenebilmektedir. Ayrıca, kişisel verileriniz Crif’i veya Crif grup şirketlerine ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı bilgi teknoloji hizmeti sağlayıcılarına, iş ortaklarına, tedarikçilere, bağımsız denetim şirketlerine, danışmanlık şirketlerine, resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketlerimizin bağlı olduğu yurt içi ve dışındaki grup şirketlerine, temsilcisi olduğumuz kuruluşlara ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, güvenlik gereği plaza yönetimine ve müşterilere aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen; sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, tarafınızca iletilen sözlü ya da yazılı bilgiler ile Şirketimiz internet sitesi vasıtasıyla, kamuya açık kaynaklardan (Kamu Aydınlatma Platformu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, şirketin internet sitesi vb.), Şirketimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemi vasıtasıyla toplanabilmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı [Başvuru Formu] linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

  • [Eski Büyükdere Caddesi Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza No:14 Kat: 18 34467 Maslak Sarıyer / İstanbul] adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
  • Şirketimizin [crif@hs01.kep.tr] kep.tr posta adresine; veya
  • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin [kurumsal.tr@crif.com] e-posta adresine veya
  • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.